شب
روز

اخبار سینما جهان

بازیگر Terminator میگوید احمقانه است که فکر کنیم مردم دنباله‌ای برای فیلم می‌خواهند

بازیگر Terminator میگوید احمقانه است که فکر کنیم مردم دنباله‌ای برای فیلم می‌خواهند

مووی باکس
شب
روز